Bloggarkiv December 2009

Kommentar: 
Tidsbrukutvalget overleverte denne uken en rapport til kunnskapsministeren om lærernes tidsbruk i skolehverdagen. Det viser seg at lærerne selv mener for mye av tiden går med til møtevirksomhet, og at dette går på bekostning av tid som kunne vært brukt på skolens kjerneoppgaver. Tidsbrukutvalget lister opp 10 områder hvor de mener det må settes inn tiltak, og punkt 9 er hjem og skole, hvor utvalget sier at det "må etableres gode rutiner for samarbeid og kommunikasjon mellom hjem og skole". Vi har tidligere i denne bloggen skrevet om hjem-skolesamarbeid, og behovet for å anerkjenne foresatte som uvurderlige og særdeles viktige ressurser for elevens læring og framgang i skolen.
Subscribe to