Konturene av fremtidens skole

Essa Academy
 
Teknologi er en av de viktigste endringsagentene i samfunnet. I den nylig utgitte Horizonrapporten fra New Media Consortium og EU (IPTS) pekes på de viktigste teknologiene og effektene for europeiske skoler i et femårsperspektiv. 
 
Teknologiutviklingen starter gjerne som nisjeteknologier, som så i noen tilfeller utvikler seg til allment tilgjengelige løsninger. Noen teknologier forsvinner, mens andre får et gjennombrudd. Hva gjennombruddet betyr i praksis kan variere, men ofte handler det om at vi blir mer effektive. Leger kan for eksempel gjøre operasjoner på en mer effektiv og presis måte med bedre resultater, det vi si med bedre overlevelsesprosent.  I et slikt tilfelle er det få som vil være uenige i at dette er hensiktsmessig, og ingen vil be legen om å gå tilbake til «gammel» teknologi. Tilsvarende utvikling er ikke like lett å få øye på når det kommer til utdanningssektoren.
 
Teknologi for å styrke elevens læring
Norge og senteret er deltagende i ekspertgruppen bak Horizon-rapporten, der 53 eksperter fra 22 europeiske land har deltatt. Gruppen har identifisert hvilke muligheter og begrensinger som ligger i fremvoksende teknologier i et femårsperspektiv. 
 
Dette er viktig dimensjoner å ta med i den svart-hvitt diskusjon som har rådet i Norge det siste året. Det er alltid vanskelig å forestille seg teknologi brukt på annen måte enn det majoriteten av oss gjør på fritiden - til surfing etter lettfattelige nyheter, vennenettverk og underholdning. Ingen av oss ville likt at legen var på nett eller Snapchat samtidig som han foretok en avansert hjerteoperasjon. Hvis han derimot hadde veiledende samtale via nettet fra noen av verdens mest kjente eksperter, kanskje på et annet kontinent, ville situasjonen være enn annen. 
 
Hvis vi stiller oss svært skeptiske og mener at teknologi innen utdanningsfeltet kun er støy og uro, mister vi verdifulle muligheter. Hvis vi i stedet systematisk etablerer kunnskap om hvordan teknologien kan styrke elevenes læring så vil vi kunne styre utviklingen i riktigere retning. I den europeiske Horizon-rapporten får vi eksempler fra 22 land på vellykket bruk av teknologi i skoler der ekspertgruppen har identifisert en rekke fremvoksende teknologier i et femårsperspektiv samt hvilke pedagogiske muligheter og begrensinger som eksisterer. 
 
Endringer i europeisk skole
Det er et viktig fokus i rapporten at man i årene som kommer vil arbeide for å gjøre læring mer autentisk og relevant for elevene, for eksempel ved at elevene arbeider med å løse globale samfunnsutfordringer samtidig som de lager egne produksjoner, for eksempel ved hjelp av lyd, bilde og film. Sentrale teknologier for dette vil være samarbeid mellom elevene, elev og lærer og ved bruk av skytjenester og nettbrett som arbeidsverktøy. 
 
Sammenligner vi den europeiske Horizonrapporten med den internasjonale Horizonrapporten for skolesektoren ser vi at de begge vektlegger at det er en økende oppmerksomhet på det å etablere nettbaserte læringsmodeller. Teknologier som er fremtredende i begge rapportene er mobil læring, for å gjøre læring mer allestedsværende, mens spill i læring er med på å gjøre læring mer engasjerende og er en metode som velges innenfor utvalgte fagtemaer. Videre antydes det at vi vil se økt bevissthet hos elevene på hvordan de selv lærer, hvordan de presenterer og anvender det de har lært, men at dette er en lengre prosess som vil endre seg parallelt med at lærerrollen endrer seg. 
 
Endret lærerrolle
I rapporten fremheves det at lærerrollen vil endre seg som en konsekvens av teknologi som vil være bredt innført i europeisk skoler i et femårsperspektiv. Det vil bli forventet at lærere i økende grad har kunnskaper om hvordan de kan veilede og støtte elevene i deres bruk av digitale tjenester, verktøy og ressurser. Lærerne må ha kunnskap om å gjennomføre vurdering via digitale verktøy og mye av samarbeidet, både med kollegaer på skolen og utenfor skolen, vil foregå via nett. Utprøving av ulike samarbeidsverktøy gir lærerne verktøy for å kunne gjennomføre andre og rikere måter å vurdere elevene på 
 
Et annen endring som gjør at lærerne må beherske digital kompetanse er at skolens kommer til å stille krav om det, blant annet til dokumentasjon og rapportering. Ekspertgruppen mener at lærerne også selv vil merke at de bruker det mer til både forberedelser, gjennomføring etterarbeid. 
 
Realistisk for skolen?
Samtidig som gruppen har identifisert en rekke teknologier som man mener vil ha påvirkning på europeisk skole, har man vurdert hvilke utfordringer som er løsbare og hvilke som er vanskelige å overvinne. Dette er spesielt viktig for å anslå hvor realistisk de teknologiske løsningene er for utdanningssektoren. Dessuten er det avgjørende at vi vet at teknologien virker inn på elevens læring og læringsutbytte. To utfordringer som ekspertgruppen mener kan løses er integrering av IKT i lærerutdanning og å identifisere elevers svake digitale kompetanse. 
Det vil være en større utfordring og ta lengre tid å legge til rette for mer autentiske læringsmuligheter. De tyngste utfordringene er behovet for å forbedre formidlingen av kompleks tenkning og å sikre at elevene bidrar med å designe og konstruere sin egen læring.
 
Behovet for å forbedre digitale ferdigheter og kompetanse
Utdanningssektoren har spesielle forhold som gjør at teknologi fra andre områder ikke alltid umiddelbart kan overføres og tas i bruk uten videre. Per i dag vet vi at det finnes effektstudier med signifikante positive funn der elever blir introdusert for naturvitenskaplige konsepter og fenomener ved hjelp av en kombinasjon av tekst og ulike digitale visualiseringer som interaktive simuleringer, grafer og modeller. Det finnes funn på at elevsamarbeid i slike situasjoner har positiv effekt på elevers læringsutbytte. Gjentatte studier viser at motivasjon, som er et grunnleggende faktor for læring, øker. Dessuten gjør teknologien det mulig for en lærer å tilpasse undervisningen til den enkelte elev bedre, fordi den hjelper med å systematisere, analysere og gi oversikt. 
 
Potensialet for bedre læring og læringsutbytte er stort, og det er viktig at vi tør å utnytte og ta i bruk fordelene ved ny teknologi sammen med elevene.  
 
 
 
 
Foto fra Essa Academy.